10 มาตรการในการป้องกัน COVID19 สำหรับโรงแรม

ไวรัส COVID19 สามารถติดต่อได้จากคนสู่คนและติดต่อกันได้ง่าย อีกทั้งมีความรุนแรงมากกว่าไข้หวัดใหญ่ประจำฤดูกาล จึงต้องมีการวางระบบโรงแรมเพื่อป้องกัน COVID19 อย่างมีประสิทธิภาพ